Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Beleid goederenvervoer

Goederenvervoer, waaronder het wegtransport, is van levensbelang voor de Nederlandse economie. De overheid wil de internationale concurrentiepositie van wegvervoerders verbeteren en ervoor zorgen dat vrachtwagens minder vaak in de file staan.

Wegtransport in cijfers
Dagelijks zijn in Nederland meer dan 1,5 miljoen ton grondstoffen, onderdelen, eindproducten, voedsel en vee onderweg. Ondanks een flinke dip in 2009 (de hoeveelheid vervoerde goederen daalde met 12%), zal het goederenvervoer over de weg de komende jaren naar verwachting weer groeien. Deze groei zal waarschijnlijk ten koste gaan van het aandeel spoor en binnenvaart. Toch zijn alle vormen van vervoer (weg, spoor en water) in de toekomst nodig om het transport van goederen efficiënt af te wikkelen.

Het aantal transportbedrijven in Nederland stijgt de laatste jaren licht. Op 1 januari 2010 hadden 12.235 bedrijven een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. De meeste transportbedrijven (52%) zijn gevestigd in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Het grootste deel (68%) bestaat uit kleine bedrijven met 5 of minder vrachtwagens. De werkgelegenheid in het wegvervoer (inclusief dienstverleners, koeriersbedrijven en eigen vervoer) bedraagt circa 250.000 personen. Dat is bijna 3% van het Nederlandse Bruto Nationaal Product (BNP). Jaarlijks gaat er € 22 miljard om in het wegtransport.
 
Filebestrijding prioriteit
Files betekenen een jaarlijkse kostenpost van € 800 miljoen voor de Nederlandse transportsector. Ook zijn ze slecht voor de internationale concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland voor bedrijven. Daarom wil de overheid nieuwe wegen aanleggen en bestaande wegen verbeteren of verbreden. Dit staat onder meer in de Mobiliteitsaanpak uit 2009, een aanvulling op de Nota Mobiliteit uit 2004.

Ook met andere maatregelen wordt geprobeerd het (vracht)verkeer in beweging te houden. Een voorbeeld is het inhaalverbod voor vrachtwagens. Meer informatie over het inhaalverbod voor vrachtwagens is te vinden onder Mobiliteit en bereikbaarheid.

Versterken concurrentiepositie
Naast filebestrijding zet de overheid zich ook in om de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse wegtransportsector te versterken. Zo maakt de overheid zich sterk voor behoud van het cabotagevervoer. Cabotage houdt in dat vervoersbedrijven ook in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) het binnenlands goederenvervoer mogen doen.

Cabotagevervoer is wel gebonden aan regels. Sinds 14 mei 2010 mogen wegvervoerders, aansluitend op een internationale rit met lading, binnen 7 dagen maximaal 3 binnenlandse ritten in een ander land verrichten. Dit staat in EG-verordening 1072/2009. Binnen België, Nederland en Luxemburg gelden voor de vervoerders uit deze 3 landen geen beperkingen voor cabotage.

Cabotage is belangrijk voor Nederland. Hoewel het maar om 1% tot 2% van de Europese vervoersmarkt gaat, neemt Nederland hiervan 14% voor haar rekening. Dit gaat om 180 miljoen beladen kilometers per jaar. Cabotage voorkomt dat vrachtwagens leeg rondrijden en is dus beter voor het milieu.

Verminderen milieubelasting
Om het milieu te ontzien, stelt de overheid steeds strengere eisen aan het vracht- en bestelverkeer. Motoren van vrachtauto's en bestelwagens moeten schoner, zuiniger en stiller zijn. Dit houdt in minder uitlaatgassen en roetdeeltjes uitstoten en minder geluid produceren. Ook efficiënter transport, bijvoorbeeld de inzet van langere en zwaardere vrachtwagens, kan hieraan bijdragen. Meer informatie over schoner en stiller vrachtvervoer is te vinden onder Roetfilters en Luchtkwaliteit.

Vergroten verkeersveiligheid
Bij een kwart van de dodelijke ongevallen op de weg zijn vrachtwagens en bestelbusjes betrokken. De overheid probeert de verkeersveiligheid voor het wegvervoer onder meer te vergroten door:

  • Invoering van de digitale tachograaf.
  • Invoering van de dodehoekspiegel. 
  • Betere belading van vrachtauto’s en bestelwagens.
  • Proeven met anti-ongevallensystemen.
  • Rijstijltrainingen voor chauffeurs van bestelwagens.

Meer informatie over verkeersveiligheid in het wegtransport is te vinden onder Veilig vrachtverkeer en bestelverkeer.

Beveiligen wegvervoer tegen terrorisme
De EU stimuleert bedrijven om te investeren in beveiliging door bepaalde ondernemingen de status van 'geautoriseerde marktdeelnemer' te verlenen. Deze status (ook bekend als Authorised Economic Operator of AEO) wordt alleen toegekend aan bedrijven die bijvoorbeeld maatregelen hebben genomen ter beveiliging van de automatisering of gebouwen. Toekenning van de AEO-status is een erkenning van bewezen betrouwbaarheid. Bedrijven met zo'n status hoeven minder informatie aan te leveren bij de douane. Ook hoeven zij minder controles aan de buitengrens te ondergaan. Een onderneming kan een AEO-status aanvragen bij de douane. Meer informatie over de AEO is te vinden op de site van de Europese Commissie.