Vertraging voor projecten Rijnbrug Rhenen en Rondweg-Oost Veenendaal

De projecten verbreding Rijnbrug (Rhenen/Kesteren) en verbreding Rondweg-Oost (Veenendaal) zijn voor onbepaalde tijd vertraagd. Vanwege nieuwe uitspraken door de Raad van State in het stikstofvraagstuk is er extra tijd nodig om te komen tot een goede en zorgvuldige onderbouwing van de stikstofuitstoot na uitvoering van de verbreding. Die onderbouwing is nodig voor het aanvragen van een vergunning voor de Wet natuurbescherming. Dit meldt de provincie Utrecht. 

Ook andere infraprojecten met een stikstofneerslag tot minimaal 5 kilometer in Nederland hebben te maken met eenzelfde vertraging omdat wetgeving, beleid en jurisprudentie over stikstof voortdurend in ontwikkeling zijn en de voorgeschreven rekenmethode ter discussie staat. Duur van de vertraging is afhankelijk van de verschillende bestuurlijke trajecten die lopen om tot gedragen oplossingen te komen.

Voorbereiden Provinciaal Inpassingsplan

De projecten Rijnbrug en Rondweg-Oost hebben beiden het groene licht gekregen van Provinciale Staten van Utrecht (resp. eind 2018 en begin 2019). Voor de Rijnbrug heeft ook de provincie Gelderland ingestemd omdat het ook Gelders grondgebied betreft.

Om de verbreding juridisch en planologisch mogelijk te maken, moet voor beide projecten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) worden opgesteld. Daarvoor zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van lucht, stikstof, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Deze onderzoeken dienen ook als basis voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen.

Door: Nationale Transportgids