Partijprogramma's: scheepvaart moet duurzamer en af van belastingvoordeel

De verkiezingen zijn begonnen en de eerste stemmen zijn inmiddels uitgebracht. Heb je de gang naar het stembureau nog niet gemaakt en ben je benieuwd hoe de politieke partijen denken over scheepvaart in Nederland? De redactie van de Nationale Transportgids biedt overzicht en zette de standpunten van de bekendste partijen op rij.

Voor dit overzicht keek de redactie van de Nationale Transportgids naar de partijen die op dit moment al zetels hebben in de Tweede Kamer. Partijen die geen standpunt over wegtransport hebben geformuleerd in het verkiezingsprogramma staan onderaan vermeld.

CDA

 • Het CDA wil in Europa afspraken maken over de verdere verduurzaming van de scheepvaart, bijvoorbeeld over het gebruik van walstroom tijdens het verblijf in havens.
 • Een transparantere marktordening met meer onderhandelingskracht voor de schipper en hogere tarieven die meer in verhouding staan tot de investeringen die schippers doen.
 • Er moet een bijdrage komen van de binnenvaart voor het terugdringen van de stikstofuitstoot.

D66

 • Het subsidiëren van schonere scheepsmotoren voor binnenvaartschepen.
 • Realiseren van walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenvaartschepen op strategisch logische plekken in Europa.
 • Afspraken met de Rijnlanden moeten worden aangepast om accijns te kunnen heffen op binnenvaart en een prijs te vragen voor (lucht)vervuiling. Daarnaast verplichten we in de binnenvaart een verlaging van de CO2-uitstoot van tenminste 40 procent per kilometer in 2030.

VVD

 • Goede verbindingen voor de binnenvaart. Hiervoor sluiten de bedientijden van sluizen en bruggen beter op elkaar en op het (spoor-)wegverkeer aan.
 • Verschuiven van goederenvervoer van de weg naar het water en het spoor. Hierdoor vermindert de druk op het wegennet.

GroenLinks

 • GroenLinks wil samen met de scheepvaart investeren in walstroom en elektrische binnenvaart stimuleren.
 • De zeevaart moet gaan voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

ChristenUnie

 • Er komt een plan om de vaarwegen in de toekomst bij een lagere waterstand bevaarbaar te houden.
 • Bij vervanging worden bruggen verhoogd om de vierlaagscontainervaart te faciliteren op de Twentekanalen, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal. De zeesluis bij Delfzijl wordt verbreed en verlengd zodat dit geen flessenhals meer is in de binnenvaartroute Lemmer-Delfzijl.
 • Het Rijk neemt het initiatief om samen met decentrale overheden en de sector een goed landelijk ligplaatsbeleid te ontwikkelen voor zowel overnachters als schepen die langer blijven liggen.

Partij voor de Dieren

 • De Partij voor de Dieren wil stoppen met belastingvoordelen voor de scheepvaart.
 • De binnenvaart moet een beter alternatief worden voor het vervoer over de weg.
 • De scheepvaart moeten een flinke CO2-belasting betalen.

SGP

 • Het vaarwegennet moet optimaal zijn. Daarom dient achterstallig onderhoud te worden uitgevoerd en moeten capaciteitsknelpunten, zoals bij de Volkeraksluizen en bij Grave, aangepakt worden.
 • Het Rijk moet er, samen met de provincies, voor zorgen dat er meer (langdurige) ligplaatsen voor binnenvaartschepen komen.
 • Er moeten voldoende ontgassingsinstallaties beschikbaar komen. Het helpt als de afgevangen en verwerkte gassen niet langer als afvalproduct bestempeld worden.

PvdA

 • Scheepvaart draagt bij aan CO2-reductie. Nederland voert, samen met andere landen, een kerosinebelasting in en beprijst milieuschade.
 • Binnenvaartschepen krijgen strengere uitstootnormen.

PVV, DENK, SP, FvD en 50PLUS hebben geen standpunten in hun verkiezingsprogramma over de scheepvaart.

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je bijvoorbeeld de StemWijzer of het Kieskompas invullen.

Door: Nationale Transportgids
Bronnen: Verkiezingsprogramma’s politieke partijen