Nieuwe Wegwijzer moet bedrijven in haven Rotterdam helpen met vergunningen

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Dit meldt Port of Rotterdam.

Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende activiteiten in het havengebied. De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wegwijzer brengt helder in kaart wat er straks gaat veranderen.

Wegwijzer

Verandering gaat altijd gepaard met wennen aan de nieuwe werkwijze en processen. Eén van de gebieden waar dat vooral voor geldt, is het aanvragen van een vergunning voor milieubelastende activiteiten. Juist in het Rotterdamse haven- en industriegebied hebben veel bedrijven daarmee te maken. Daarom staat de Wegwijzer hier extra bij stil. Naast duidelijke stappenplannen is een aantal cases uitgewerkt, zoals voor een containerterminal, een chemisch bedrijf en een terminal waar droog massagoed wordt op- en overgeslagen. De wegwijzer is ook bruikbaar voor andere havengebieden. Het is daardoor een concrete en praktische wegwijzer die antwoord biedt op vragen over welke havenactiviteiten onderdeel zijn van de vergunningplicht.

Unieke samenwerking

Uniek is dat zowel het bedrijfsleven, wetgever als uitvoerende en handhavende overheden op deze manier samenwerken. Rosemarie Bastianen, programmadirecteur ‘Eenvoudig Beter’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken: “Wat ik zo bijzonder aan deze wegwijzer vind is dat hij tot stand is gekomen op basis van de behoefte die door het bedrijfsleven zélf tijdens de consultatie naar voren is gebracht. Daarnaast is het mooi om te zien dat iedereen die betrokken is bij vergunningverlening eraan heeft meegewerkt. Deze brede samenwerking, met gedeelde kennis vanuit de praktijk, past natuurlijk perfect in het gedachtegoed van de Omgevingswet.”

Door: Nationale Transportgids