Normal_vaarweg_ameland_holwerd_rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat ziet af van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. De verlegging heeft een te hoge impact hebben op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten. Dit is in strijd met de instandhoudingsdoelen van de Waddenzee. Dit meldt Rijkswaterstaat.

De geulverlegging Reegeul-Oost was, naast de al eerder gerealiseerde bochtafsnijding Vloedgeul, de tweede bochtafsnijding die is voorgesteld als maatregel in het kader van het Open Plan Proces (OPP) voor verbetering van de vaarverbinding Holwerd-Ameland.

Bijzondere zandbanken

De eventuele verlegging veroorzaakt te veel areaal verlies van permanent ondergelopen zandbanken (Habitattype H1110). Dit type natuur omvat de geulen en permanent overstroomde platen van de Waddenzee, inclusief kleine prielen. De zandbanken zijn meestal onbegroeid; plaatselijk bevatten ze algengemeenschappen of begroeiingen met groot zeegras. Het habitattype is van groot belang vanwege de biomassa en diversiteit aan diersoorten en is een belangrijke pijler in het voedselweb van de Waddenzee. De staat van instandhouding is matig-ongunstig.

Stoppen project vaargeul Ameland

Rijkswaterstaat heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om dit knelpunt weg te nemen. Zo is er gekeken naar mogelijkheden tot aanpassing van de afmetingen en verlegging van de geul, maar dit bleek niet haalbaar. Ook is het verlies aan dit areaal niet elders in de Wadden te compenseren. Uit dieptemetingen bleek verder dat er op de locatie Reegeul-Oost geen sprake was van natuurlijke geulvorming. Hierdoor blijven er grote onzekerheden over de omvang van het toekomstig vaargeulonderhoud.

Daarom is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het vergunningstraject voor de Reegeul-Oost niet voort te zetten en het project stop te zetten. De Tweede Kamer en de betrokken stakeholders zijn op de hoogte gebracht van het besluit.

Door: Nationale Transportgids