Logo_inspectie_leefomgeving_en_transport_logo

De uitstoot van het vliegverkeer en de hinder van geluid groeien mee met het aantal vliegtuigbewegingen. In de omgeving van Schiphol worden meer mensen blootgesteld aan geluid, veiligheidsrisico’s en luchtverontreiniging (koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof), maar deze hinder blijft wel binnen de gestelde normen. Dit meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport naar aanleiding van de nieuwe Staat van Schiphol.

Voor de tweede keer brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de Staat van Schiphol uit. De inspectie bekijkt de ontwikkeling van Schiphol in de afgelopen 5 jaar op de thema’s ‘Veilig vliegen’, ‘Veilig en gezond leven’ en ‘Veilig en gezond werken’. Het gaat daarbij niet alleen om de wet- en regelgeving, maar ook om trends en ontwikkelingen op deze thema’s.

Vliegveiligheid niet verslechterd

Uit de Staat van Schiphol 2019 blijkt dat de vliegveiligheid op de luchthaven zelf niet verslechtert. Door de groei van het aantal woningen rondom Schiphol worden wel meer mensen in de omgeving blootgesteld aan geluid en veiligheidsrisico’s. De samenwerking tussen sectorpartijen leidt tot een beter zicht op deze veiligheidsrisico’s, maar de praktijk moet nog uitwijzen of de veiligheid er daadwerkelijk mee verbetert.

Geluidsbelasting neemt toe

Voor de direct omwonenden van Schiphol neemt de geluidsbelasting de afgelopen vijf jaren toe; de drukte op de zogenoemde secundaire banen is groter. De aan- en uitvliegroutes van deze banen lopen over dichtbevolkte gebieden. Ook is er een toename van bebouwing. Het gevolg daarvan is dat er meer omwonenden hinder hebben van het vliegverkeer. Voor geluidshinder is geen normering in de wet vastgelegd. De norm waarop de ILT handhaaft, is het totale volume van de geluidsbelasting (TVG). Deze blijft binnen de norm, maar houdt geen rekening met de hinder die mensen ervaren.

Meer luchtverontreiniging

Luchtvaart is na het wegverkeer de grootste veroorzaker van lokale luchtverontreiniging in de omgeving van Schiphol. De uitstoot per vliegtuigbeweging neemt licht af door schonere motoren van nieuwe vliegtuigen. Door groei van het aantal vliegtuigbewegingen stijgt de totale hoeveelheid uitstoot van schadelijke stoffen. Daarvoor is geen wettelijke norm.

Door: Nationale Transportgids