Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Algemene Voorwaarden

m.i.v. juni 2013

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Nationale Media B.V.
Diensten: Diensten die worden aangeboden door Nationale Media B.V.Gebruiker: De opdrachtgever, werkzoekende en elke overige natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de producten van Nationale Media B.V.
Producten/handelsnamen: De Nationale Onderwijsgids, Nationale Zorggids, Nationale Recreatiegids, Nationale Horecagids, Nationale Bouwgids,Nationale Transportgids, zijn de producten/handelsnamen van Nationale Media B.V., gevestigd aan de Sontweg 8a te Groningen, 9723 AT, en ingeschreven bij de de Kamer van Koophandel, onder KvK nummer: 01164846.
Website: De webpagina's van de producten, www.nationaleonderwijsgids.nl, www.nationalezorggids.nl, www.nationalerecreatiegids.nl, www.nationalehorecagids.nl, www.nationalebouwgids.nl, www.nationaletransportgids.nl, waarop Nationale Media haar product presenteert en haar diensten aanbiedt.
Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een dienst of goed afneemt van Nationale Media B.V.
Opdrachtnemer: Nationale Media BV., (ook: Nationale Media al dan niet handelend onder de naam van haar producten.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Nationale Media B.V. op grond waarvan de Opdrachtgever zich verplicht tot betaling en Nationale Media B.V. gehouden is tot het leveren van de overeengekomen diensten.
Opdracht: De online aanmelding voor het afnemen van een Mediapakket, Vacaturepakket, en/of andere pakketten op de website.
Mediapakket: Een Mediapakket geeft de Opdrachtgever het recht redactionele stukken op de website(s) van Opdrachtnemer te plaatsen, alsmede vacatures. De exacte inhoud van het pakket staat weergegeven op de Opdracht. Een dergelijk pakket wordt afgenomen voor de termijn van tenminste 24 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Campagne: Een campagne biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om haar organisatie of instelling voor een bepaalde periode op een uitzonderlijke wijze te promoten via de website(s) van Opdrachtnemer.
Vacaturepakket: Een Vacaturepakket geeft de Opdrachtgever het recht om het aantal overeengekomen vacatures te mogen plaatsen binnen de termijn van een 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van de aanschaf van het Vacaturepakket.
Upgraden: Van een pakket dat Opdrachtgever reeds bij Opdrachtnemer afneemt, een uitgebreider pakket maken. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.
Partner: De natuurlijke of rechtspersoon die vrijblijvend diensten of goederen uitwisselt met Nationale Media B.V.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website door Gebruikers, het leveren van diensten en aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met de Nationale Media B.V.
2.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Nationale Media B.V. wordt de Opdrachtgever verondersteld bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en de toepasbaarheid daarvan bij een volgende overeenkomst.
2.3 Nationale Media B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten.
2.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3 Positie Nationale Media B.V.
3.1 Nationale Media B.V. is uitdrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen derden door gebruikmaking van de Website.

Artikel 4: Aanvang, duur en einde van de overeenkomst
4.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen van Nationale Media B.V. zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4.2 Het aanbod dat de offerte behelst, blijft dertig dagen geldig.
4.3. De Opdrachtgever garandeert dat hij (wettelijk) bevoegd is om gebruik te maken van de Website en de Diensten af te nemen.
4.4 De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Nationale Media B.V. komt tot stand ofwel door middel van elektronische aanmelding, ofwel door middel van ondertekening door Opdrachtgever van de door Nationale Media B.V. toegezonden offerte.
4.5 Opdrachtgever heeft, vanaf de dag van aanvang van de overeenkomst, een annuleringstermijn van zeven (7) dagen. Binnen deze termijn is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren; dit dient schriftelijk (per brief, per e-mail, of per fax) te geschieden. Na afloop van deze termijn is Opdrachtgever gebonden aan hetgeen is overeen gekomen, alsmede aan deze Algemene Voorwaarden. Annuleringen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze afkomstig zijn van de Opdrachtgever, dan wel de hiertoe bevoegd persoon.
4.6 De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Nationale Media B.V. wordt aangegaan voor een minimumduur die is aangegeven in de overeenkomst. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor dezelfde minimumperiode, tenzij de opdrachtgever heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
4.7 Indien de Opdrachtgever voor een tweede maal een opdracht verstrekt voor hetzelfde product van Nationale Media, is Opdrachtgever gebonden aan de nieuwe overeenkomst en gehouden de verplichtingen die hieruit voortvloeien te voldoen. In voorkomend geval zal het meest uitgebreide contract bij verlenging worden voortgezet waarbij het andere komt te vervallen en zijn de bepalingen van dit artikel, alsmede deze algemene voorwaarden, onverminderd van toepassing.
4.8 De Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk (per brief, per email of per fax) opzeggen met een opzegtermijn van twee (2) maanden. Opzeggingen per e-mail worden uitsluitend geaccepteerd indien deze zijn verzonden naar administratie@nationaleonderwijsgids.nl, administratie@nationalezorggids.nl, administratie@nationalerecreatiegids.nl, administratie@nationalebouwgids.nl, administratie@nationaletransportgids.nl of administratie@nationalehorecagids.nl. Beëindiging van de overeenkomst tijdens de minimumduur is niet mogelijk, tenzij de overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of de wet anders bepalen.
4.9 De schriftelijke opzegging levert enkel een geldige beëindiging van de overeenkomst op indien Opdrachtgever van Opdrachtnemer hieromtrent een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
4.10 Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 5: Prijswijzigingen
5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Indien er wijzigingen plaatsvinden in het landelijke BTW tarief, heeft Nationale Media het recht haar prijzen evenredig aan de wijzigingen in het BTW tarief te wijzigen.
5.2 Indien Nationale Media B.V. met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, is Nationale Media B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs niet hoger is dan 4%, of indien zij voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in stijging van lonen of andere bedrijfskosten, inflatie, etc., of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.3 Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 6: Gegevens Opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever verplicht zich om volledig juiste en actuele gegevens aan Nationale Media B.V. te verstrekken.
6.2 Nationale Media B.V. gaat uit van de juistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onjuistheden daarin.
6.3 De door Nationale Media B.V. aan de Opdrachtgever verstrekte inloggegevens zijn niet overdraagbaar.
6.4 Aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, wachtwoorden of inlogaccounts mogen alleen binnen de organisatie van de Opdrachtgever worden gebruikt.
6.5 Aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde activeringscodes zijn uniek en dienen alleen gebruikt te worden door Opdrachtgever zelf.
6.6 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die door de Nationale Media B.V. aan de Opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 7: Mediapakket
7.1 Het Mediapakket bestaat uit de mogelijkheid tot het (laten) plaatsen van redactioneel materiaal, zoals interviews, columns, nieuwsartikelen, video's, etc., een beperkt aantal vacatures, uitgebreide bedrijfsweergave, op de website. De exacte inhoud van het Mediapakket staat weergegeven op de opdracht.
7.2 Het tarief van een Standaard Mediapakket is altijd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven door Nationale Media B.V., €180,00 excl. per maand.
7.3 Het Mediapakket wordt afgenomen middels elektronische aanmelding op de website.
7.4 Nationale Media B.V. behoudt zich het recht voor publiekelijk beschikbaar materiaal van de Opdrachtgever te gebruiken om uit eigen beweging op haar website(s) te plaatsen.
7.5 Nationale Media B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het pakket, wanneer zij dit noodzakelijk acht.
7.6 Deze Algemene Voorwaarden, nadrukkelijk art. 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden, zijn op het Mediapakket van toepassing.

Artikel 8: Campagnes
8.1 Een campagne biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om haar organisatie of instelling voor een bepaalde periode op een uitzonderlijke wijze te promoten via de website(s) van Opdrachtnemer.
8.2 Campagnes worden op maat gemaakt. De exacte inhoud wordt nader door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen.
8.3 De prijs van de campagne wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling afgesproken. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtgever dienen zich ervan te onthouden deze informatie aan derden mee te delen.

Artikel 9: Vacaturepakketten, Upgraden Vacature
9.1 Een Vacaturepakket geeft de Opdrachtgever het recht om het aantal overeengekomen vacatures te mogen plaatsen binnen de termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van de aanschaf van het Vacaturepakket. Het Vacaturepakket heeft derhalve een geldigheidsduur van een 12 maanden.
9.2 Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor dezelfde periode, tenzij de opdrachtgever heeft opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn in 4.4.
9.3 Indien Opdrachtgever vacatures niet uit eigen initiatief plaatst dan wel doorgeeft aan Nationale Media B.V., kan Nationale Media B.V. eigenhandig overgaan tot plaatsing wanneer een vacature van Opdrachtgever als zodanig aan haar bekend is geworden.
9.4 Een geplaatste vacature blijft gedurende maximaal zestig (60) dagen online en kan worden bekeken door de bezoekers van de Website. Op het moment dat de vacature niet meer actueel is en derhalve niet meer openstaat, dient de Opdrachtgever de vacaturetekst van de Website te verwijderen. Gaat hij daartoe niet over, dan kan Nationale Media B.V. de vacature van de Website verwijderen.
9.5 Indien tijdens de Plaatsingsperiode van maximaal zestig (60) dagen de geldigheidsduur van een Vacaturepakket verloopt, blijft de vacature niettemin gewoon voor de resterende duur van de vacature online en zichtbaar voor de bezoekers van de Website.
9.6 Indien een vacature binnen de Plaatsingsperiode van maximaal zestig (60) dagen verwijderd wordt door Opdrachtgever, dan is de resterende periode niet bruikbaar voor een andere vacature en deze resterende periode kan ook niet worden gebruikt om de plaatsingsperiode van een andere vacature te verlengen.
9.7 Een eenmaal aangeschaft Vacaturepakket is niet meer inwisselbaar voor geld of andere diensten.
9.8 Een Vacaturepakket en het bijbehorende account zijn niet overdraagbaar.
9.9 Om het bereik van de op de Website geplaatste Vacatures te maximaliseren, kan Nationale Media B.V. vacatures doorplaatsen naar andere websites van derden binnen haar partnernetwerk. De Vacatures die zijn geplaatst op de Website kunnen zichtbaar zijn in zoekmachines. Het is niet mogelijk vacatures hiervan uit te sluiten.

Artikel 10: Voorwaarden waaraan een vacature moet voldoen
10.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door hem geplaatste vacature en gegevens volledig juist en actueel zijn. Door het plaatsen van de vacature en de bedrijfs-/ instellingsgegevens van de Opdrachtgever geeft deze aan Nationale Media B.V. toestemming om deze gegevens op de Website te plaatsen en te gebruiken voor het verlenen van diensten.
10.2 De Opdrachtgever verplicht zich om uitsluitend bestaande, concrete vacatures te plaatsen, die op het moment van plaatsing nog niet ingevuld zijn. Op het moment dat de vacature niet meer openstaat, dient de Opdrachtgever de vacaturetekst van de Website te verwijderen.
10.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om in de vacaturetekst te verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Website.
10.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om meer dan een (1) functie in de vacaturetekst op te nemen.
10.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van html, (java)script, overige programmeertalen of geanimeerde afbeeldingen.
10.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan in strijd te handelen met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder de Nederlandse Reclame Code.
10.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan vermeldingen te doen die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden.
10.8 De Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de geplaatste vacature en gegevens van de onderwijsinstelling of het bedrijf geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
10.9 De vacatures dienen te voldoen aan de door de Nationale Media B.V. gehanteerde voorwaarden, ongeacht of deze vacatures geautomatiseerd of handmatig worden aangeleverd. De Opdrachtgever is verplicht zich er van te vergewissen dat de vacature en/of gegevens van de onderwijsinstelling of het bedrijf voldoen aan de Overeenkomst en aan de Algemene Voorwaarden.
10.10 Indien door de Opdrachtgever verstrekte vacatureteksten en bijbehorende gegevens in strijd zijn met bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden heeft Nationale Media B.V. het recht om vacatureteksten en bijbehorende gegevens in te korten of te wijzigen. Bovendien heeft Nationale Media B.V. in die gevallen het recht om vacatureteksten en bijbehorende gegevens te weigeren of te verwijderen van de website. In deze gevallen bestaat voor de Opdrachtgever geen aanspraak op enige vorm van (schade)vergoeding of restitutie.

Artikel 11: Geheimhouding
11.1 De Opdrachtgever verplicht zich om zorgvuldig om te gaan met de vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en de Website. De Opdrachtgever mag deze gegevens niet openbaar maken, verveelvoudigen zonder voorafgaand toestemming daarvoor te hebben verkregen van de werkzoekende of Nationale Media B.V.

Artikel 12: Partnerschappen
12.1 Ieder partnerschap dat Nationale Media B.V. aangaat geschiedt op vrijwillige en vrijblijvende basis.
12.2 Partnerschappen kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
12.3 Noch Nationale Media B.V., noch de partners van Nationale Media B.V. kunnen aan dit partnerschap rechten ontlenen tenzij wederzijds, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle aanwezige gegevens, data, beeldmerken, afbeeldingen en teksten op de Website vallen onder het intellectueel eigendomsrecht. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of enige inhoud daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Media B.V., op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Het is de Gebruiker ook niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Media B.V., een substantieel gedeelte van de inhoud van de vacaturedatabank op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die de Gebruiker van (een gedeelte van) de Website maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.
13.2 Het eventuele gebruik van (persoons)gegevens van Gebruikers, Werkzoekenden en Opdrachtgevers die door deze via de Website openbaar zijn gemaakt, is alleen toegestaan voor het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is niet toegestaan de (persoons)gegevens te gebruiken, verwerken of te verzamelen voor andere (commerciële) doeleinden. Daaronder valt ook het op welke manier dan ook (ongevraagde) (commerciële) communicatie met een Gebruiker, Werkzoekende of Opdrachtgever, anders dan voor het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature.
13.3 Het oneigenlijk gebruik door Gebruikers van de diensten, de Website, de vacaturebank en de systemen van Nationale Media B.V. en haar partners is niet toegestaan. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om middels software en hardware tools en overige oplossingen (in eigen beheer of door derden beschikbaar gesteld) te gebruiken, indien deze het doel hebben om data over te nemen of de vacaturedatabank op welke wijze dan ook te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en in te zien.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden
14.1 Alle prijzen op de Website, in brochures, mailings en overige communicatie, zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
14.2 Facturering geschiedt per twaalf (12) maanden vooraf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
14.3 De Opdrachtgever dient, het voor de overeengekomen diensten verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
14.4 Indien er, om welke reden dan ook, een afwijkend voorstel door Opdrachtnemer wordt gedaan aangaande de betaling en welke door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, is deze uitsluitend van toepassing op de betreffende factuur en is nadrukkelijk niet van enige invloed op de overeenkomst.
14.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is, mag Nationale Media B.V. administratiekosten in rekening brengen. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is, mag Nationale Media B.V. bovendien wettelijke rente in rekening brengen. Het uitblijven van betaling binnen de gestelde betalingstermijn is hiervoor voldoende, derhalve is geen aanmaning of ingebrekestelling vereist.
14.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Nationale Media B.V. het recht haar prestatie op te schorten. Het uitblijven van betaling binnen de gestelde betalingstermijn is hiervoor voldoende, derhalve is geen aanmaning of ingebrekestelling vereist.
14.7 In het geval van een gerechtelijk geschil over de betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, wordt het gehele bedrag over de bepaalde looptijd van de overeenkomst ineens gevorderd.
14.8 Indien Nationale Media B.V. genoodzaakt is om ter inning van verschuldigde bedragen (buitengerechtelijke) kosten te maken, zullen deze kosten alsmede wettelijke rente op de Opdrachtgever worden verhaald. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is.
14.9 Indien er goede redenen zijn om te twijfelen aan het feit dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig na zal komen, is de Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek van Nationale Media B.V. zekerheid te stellen in de door Nationale Media B.V. gewenste vorm.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van Nationale Media B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, beperkt zich tot het bedrag dat de Opdrachtgever voor de Overeenkomst heeft betaald aan Nationale Media B.V.
15.2 Nationale Media B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
15.3 Nationale Media B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit het gebruik van de Website of de Diensten door Gebruiker.
15.4 Nationale Media B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit handelingen, die zijn ingegeven door op de Website geplaatste gegevens of informatie. Noch voor het feit dat bepaalde gegevens of informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Noch voor het onrechtmatig gebruik van de systemen en de Website door een derde.
15.5 De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nationale Media B.V. of haar ondergeschikten.
15.6 De Gebruiker vrijwaart Nationale Media B.V. volledig voor alle mogelijke schadeclaims van derden die op enige wijze verband houden met het gebruik door de Gebruiker van de Website of met de door zijn of haar geplaatste CV's, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Website. Onder de mogelijke schadeclaims waarvan de Gebruiker Nationale Media B.V. vrijwaart, vallen ook mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
15.7 De Website bevat verwijzingen (door onder meer, doch niet uitputtend: hyperlinks, banners of buttons) naar websites van derden. Nationale Media B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16: Uitsluiting
16.1 Indien een Gebruiker in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, Nederlands Recht of de nettiquette kan Nationale Media B.V. deze Gebruiker uitsluiten van verder gebruik van de Website en de Overeenkomst met Opdrachtgever of Werkzoekende ontbinden. In voorkomend geval kan Nationale Media B.V. verdere gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Gebruiker en schadevergoeding eisen. Bedragen die voor de ontbinding in rekening zijn gebracht, in verband voor wat reeds is verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 17: Overmacht
17.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

Artikel 18: Onderhoud
18.1 Het systeem en daarmee de Website kan (tijdelijk) (gedeeltelijk) buiten gebruik gesteld worden indien dit noodzakelijk is voor het onderhouden, aanpassen of updaten van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 19: Garantie
19.1 Nationale Media B.V. heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nationale Media B.V. kan echter niet garanderen dat:
a. De Werkzoekende bevoegd is een overeenkomst met de Opdrachtgever te sluiten;
b. De informatie op de Website volledig, kloppend en actueel is;
c. De Werkzoekende een overeenkomst met de Opdrachtgever zal sluiten;
d. De Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
e. De systemen van Nationale Media B.V. vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 20: Toepasselijk recht
20.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar domicilie heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.