Nationale Transportgids

NTG Zeehavens

De Nederlandse zeehavens verwerken elk jaar meer goederen. De overheid wil de positie van de zeehavens versterken, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. In het regeerakkoord spreekt het kabinet over ‘het met kracht ondersteunen van de verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied door de aanleg van een nieuw havengebied (Tweede Maasvlakte) en bijbehorende natuurcompensatie'.

De Nederlandse zeehavens leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. In 2009 was de bijdrage bijna € 21 miljard direct en € 12 miljard indirect. Deze bijdrage was lager dan de voorafgaande jaren, als gevolg van de crisis in 2009, die ook de transport en logistieke sector en daarmee de zeehavens hard heeft geraakt. De zeehavens zorgen voor een snelle en efficiënte aan- en afvoer van goederen. Ook bieden ze ruimte aan grootschalige bedrijvigheid (onder meer logistiek, industrie). In 2010 werd 568 miljoen ton via de Nederlandse zeehavens overgeslagen. Zo'n 272.000 mensen zijn voor hun werk direct (163.000) of indirect (109.000) afhankelijk van de zeehavens.

Keuze voor duurzame groei en meer samenwerking
Om de concurrentiestrijd met andere havens ook in de toekomst aan te kunnen, zullen de Nederlandse zeehavens moeten groeien. Dat kan alleen als de havens zich duurzaam ontwikkelen en meer samenwerken om de verbindingen met het achterland beter te benutten. Die samenwerking vindt plaats in de vorm van de Havenalliantie. Hierin werken de volgende partijen samen: havenbedrijf Rotterdam, havenbedrijf Amsterdam, Zeeland Seaports, Groningen Seaports en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Om groei in de toekomst mogelijk te maken, zet het kabinet zet in op de volgende punten:

  • Betere marktwerking
  • Grotere capaciteit havens
  • Verduurzaming zeehavens

Het Nederlandse zeehavenbeleid staat beschreven in de nota Zeehavens en de beleidsbrief Duurzame zeehavens.
Meer samenwerking tussen havens is een vereiste om de havens verder te laten groeien. Een aanzet voor die samenwerking bestaat al in de vorm van de Havenalliantie. Hierin werken verschillende havenbedrijven samen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI). Meer samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens was ook een wens die het vorige kabinet uitsprak in een kamerbrief van 26 juni 2009.

ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid
Om zeehavens te stimuleren rekening te houden met duurzaamheid investeert het kabinet bijna € 5 miljoen in 9 projecten in het kader van de subsidieregeling ‘ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid' (ZIP). Het gaat om havengebieden van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Moerdijk.

De projecten richten zich onder andere op:

  • afmeren van schepen in de zeehavens veiliger en duurzamer maken;
  • het dichtslibben van zeehaven op een duurzame manier tegengaan;
  • emissies bij overslag van vloeibare brandstoffen voorkomen;
  • aan- en afvoer per spoor verder stimuleren.

Europese regels voor zeehavens
Europa kent geen overkoepelende wetgeving voor zeehavens. Wel heeft de Europese Commissie haar visie op het zeehavenbeleid gepubliceerd in een zogeheten Mededeling inzake een Europees havenbeleid. Kern van die visie is dat zeehavens cruciaal zijn voor de groei van de Europese economie. De Commissie wil bevorderen dat de zeehavens hun rol goed kunnen spelen, door te zorgen voor eerlijke concurrentie en duurzame ontwikkeling. Ook zijn er heel veel Europese regels waar zeehavens mee te maken hebben: milieu, veiligheid van scheepvaart, de beveiliging van scheepvaart en algemene mededingingsregels.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport