Nationale Transportgids

NTG Internationaal beleid luchtvaart

Het veiligheidsbeleid voor de luchtvaart wordt voor het overgrote deel vastgesteld op internationaal niveau. Nederland werkt deze regels uit in de eigen wetgeving.

Mondiale richtlijnen voor de luchtvaart
De veiligheid van de luchtvaart is een mondiale zaak. Internationale organisaties werken daarbij samen om de luchtvaart zo veilig mogelijk te maken. Deze organisaties stellen regels en wetten op voor vliegtuigveiligheid, opleiding van personeel, procedures en alles wat verder te maken heeft met vliegveiligheid.

ICAO
De International Civil Aviation Organization (ICAO) is een mondiaal samenwerkingsverband voor de luchtvaart. De organisatie is een onderdeel van de Verenigde Naties. Binnen de ICAO worden internationale afspraken gemaakt over veiligheid, milieuaspecten, efficiency en continuïteit in de luchtvaartsector.

De ICAO ontwikkelt richtlijnen voor een zo veilig mogelijke luchtvaart. Daarbij gaat het om richtlijnen voor bijvoorbeeld:

  • de bouw en het onderhoud van vliegtuigen;
  • de opleiding van personeel van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens;
  • aanvliegroutes, landing- en opstijgprocedures;
  • beveiliging van luchthavens.

Deze richtlijnen vormen de basis voor de wetgeving van alle aangesloten landen over de hele wereld. Nederland heeft een eigen zetel binnen de ICAO.

Europese wetgeving
De Europese Unie werkt de richtlijnen van de ICAO uit in Europese wetgeving. Het directoraat-generaal voor Transport en Energie van de Europese Commissie formuleert die wetgeving.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) speelt een belangrijke rol in het totstandkomen van de wetgeving. De EASA adviseert het directoraat-generaal op het gebied van luchtvaart. Daarbij gaat het om veiligheid, maar ook om milieu en efficiency.

De EASA ziet er daarnaast op toe dat Europese landen zich aan de wetten houden. Daarbij gaat het om regels voor luchtvaartuigen en de uitvoering van vluchten. Ook verleent de EASA technische bijstand aan landen buiten Europa en ondersteunt ze internationale organisaties op het gebied van de luchtvaart.

Nederlandse wetgeving
In Nederland is de internationale wetgeving uitgewerkt in de Wet luchtvaart. Hierin staan de regels voor onder andere personeel, vliegtuigen, de verkeersleiding, luchthavens en militaire luchtvaart.

In Nederland zijn 3 ministeries betrokken bij de wetgeving op het gebied van luchtvaart en luchtvaartveiligheid.

  • Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de militaire luchtvaart en de militaire luchthavens.
  • Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de beveiliging (security) van de luchtvaart, met name op de luchthavens. De zogenaamde ‘inflight security' valt hier niet onder. Dit is de beveiliging van vliegtuigen tijdens de vlucht.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de burgerluchtvaart, het vrachtvervoer en inflight security.

Handhaving
Bij de uitvoering en handhaving van de wetgeving zijn twee organisaties betrokken:

  • De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de wetgeving. De IVW voert inspecties uit en geeft vergunningen af. Meer informatie over handhaving en inspecties op het gebied van luchtvaart is te vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
  • De Koninklijke Marechaussee (KMar) is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de beveiligingmaatregelen door luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Meer informatie hierover is te vinden onder Beveiliging van luchthavens.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport