Nationale Transportgids

NTG Overige spoorprojecten

Naast de Betuweroute zijn er meer projecten waarin de rijksoverheid werkt aan spoortrajecten voor goederenvervoer.

IJzeren Rijn
De IJzeren Rijn is een oude spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en Duitsland die sinds 1991 niet meer in gebruik is voor internationaal goederenvervoer. Het tracé loopt voor een deel (ruim 40 kilometer) over Nederlands grondgebied: vanaf de Belgische grens via Budel, Weert en Roermond naar de Duitse grens bij Vlodrop/Dalheim. Eind jaren 90 heeft België aan Nederland gevraagd mee te werken aan het weer in gebruik nemen van de IJzeren Rijn. België wil via de spoorlijn goederen vervoeren tussen de haven van Antwerpen en Duitsland. Voor sommige bestemmingen is rijden via de IJzeren Rijn namelijk een kortere route dan via de bestaande Montzenroute ten zuiden van Limburg.

Nederland heeft gehoor gegeven aan dit verzoek, maar onderhandelt al enige jaren met de Belgen over de kostenverdeling. In 2009 heeft een Commissie van Onafhankelijke Deskundigen hierover een advies uitgebracht aan de betrokken Belgische en Nederlandse ministers. Deze moeten nog met elkaar aan tafel om definitieve afspraken te maken over wie de € 500 miljoen betaalt voor aanpassingen aan het deel van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied.

De verkeersministers van België, Nederland en Duitsland hebben al in 2001 afspraken gemaakt over het tracé van de IJzeren Rijn. Voor Nederland betekent dit dat het oude spoor grotendeels opnieuw in gebruik wordt genomen, met een nieuw te bouwen omleiding om Roermond. Nederland heeft daarnaast besloten dat het spoorgedeelte door Nationaal Park De Meinweg in een 6 kilometer lange tunnel komt te liggen.
 
Amsterdamse havenspoorlijn
Het spoor tussen Schiphol en station Amsterdam Centraal is een druk traject. In de spits rijden er al snel 10 personentreinen per uur in beide richtingen. Bij de Transformatorweg in Amsterdam kruist het traject een goederenspoorlijn naar het Westelijk Havengebied (Westhavenweg-emplacement). Over deze lijn rijden gemiddeld 10 goederentreinen per dag in beide richtingen en de verwachting is dat dit aantal groeit.

Nu al zorgen de kruisende goederentreinen tot vertraging in het personenvervoer en dit zal erger worden bij een verdere groei van het goederenvervoer. Dit is ongewenst omdat vertragingen op het traject tussen Schiphol en Amsterdam Centraal doorwerken op veel treinen in de landelijke dienstregeling.

Een oplossing is het laten rijden van langere goederentreinen, waardoor per saldo minder goederentreinen per dag hoeven over te steken. Om dit mogelijk te maken, worden de sporen van het Westhavenweg-emplacement verlengd tot 750 meter. De volgende stap is de aanleg van een vrije kruising van sporen met een viaduct.
 
Sinds 2010 rijden goederentreinen vanuit de Amsterdamse haven via Utrecht rechtstreeks naar de Betuweroute bij Geldermalsen en verder via de Betuweroute naar Duitsland.
 
Sloelijn/Zeeuwse lijn
Door een toename van bedrijven in het havengebied Vlissingen-Oost (Sloegebied) is de nieuwe Sloelijn aangelegd. Deze verbindt het havengebied met de Zeeuwse lijn, het spoor tussen Vlissingen en Roosendaal. De nieuwe Sloelijn vervangt de oude Sloelijn, die niet was berekend op het toenemende aantal goederentreinen. Zo kende de oude Sloelijn (een voormalige tramlijn) veel kruisingen met overwegbomen (gelijkvloerse kruisingen). De nieuwe Sloelijn heeft ongelijkvloerse kruisingen.

Meer goederentreinen betekent meer geluid. De rijksoverheid heeft ProRail - beheerder van de Zeeuwse lijn - daarom opgedragen passende maatregelen te nemen om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. ProRail heeft daarvoor een zogenaamd geluidssaneringsprogramma opgesteld met voorstellen voor extra geluidsschermen en raildempers.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport