Nieuwe buisleidingen geven boost aan veiligheid, economie en energietransitie

De aanleg van vier nieuwe buisleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2 levert een aantal voordelen op. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie die is verricht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en chemisch industrieterrein Chemelot. De initiatiefnemers hebben afgesproken de uitwerking van de plannen onder de noemer ‘Delta Corridor’ voortvarend ter hand te nemen. Dit meldt Port of Rotterdam.

De aanleg van de buisleidingen tussen de Rotterdamse haven en Chemelot in Limburg heeft een aantal voordelen. Ten eerste rijden er minder treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute waardoor kansen kunnen gaan ontstaan voor woningbouw langs het spoor. Ten tweede krijgt de industrie op Chemelot er veilige en duurzame verbindingen met andere industrieclusters bij, wat de concurrentiepositie van Chemelot versterkt. Ten derde krijgt de industrie met de leidingen voor waterstof en CO2 mogelijkheden om productieprocessen te verduurzamen. Ook de leidingen voor C4-LPG en propeen dragen bij aan de transitie: C4-LPG is een duurzamer alternatief voor de nu veel gebruikte grondstof nafta, en propeen kan op termijn vervangen worden door bio-propeen. Ten vierde is aanleg van de leidingen belangrijk voor de haven van Rotterdam om zich te ontwikkelen tot duurzame energiehaven. Ook ontstaan er voor bedrijven langs de route die een of meerdere van deze vier stoffen kunnen gebruiken of produceren ‘meekoppelkansen’. Bijvoorbeeld voor de industrie op Moerdijk.

Kosten

Het tegelijk aanleggen van de vier leidingen tussen Rotterdam en Chemelot kost ruim  1 miljard euro inclusief btw (-/+ 40 procent). Als de leidingen een voor een worden aangelegd, dan is dat  365 miljoen euro duurder en is de overlast tijdens de aanleg aanzienlijk groter. Uit het onderzoek komt het tracé Rotterdam-Moerdijk-Tilburg-Venlo-Chemelot als meest gunstig naar voren voor de ‘Delta Corridor’. Dit tracé is opgenomen in de landelijke Structuurvisie Buisleidingen (2012).

Door: Nationale Transportgids