Nationale Transportgids

NTG Milieu

Uitlaatgassen van scheepsmotoren vervuilen de lucht met zwaveloxiden, stikstofoxiden en fijnstof. Ook produceren schepen afval. Samen met de sector werkt de overheid er hard aan om hier verbetering tot stand te brengen.

Strengere milieunormen voor scheepsmotoren
Met ingang van 2011 gelden strengere milieunormen voor de motoren van nieuwe zeeschepen. Met deze regeling leveren ook zeeschepen een bijdrage aan het terugdringen van de luchtverontreiniging in Nederland. Zonder maatregelen zou de bijdrage van zeeschepen aan de totale concentratie van stikstofoxiden in Nederlandse lucht toenemen van 8% nu tot ongeveer 17% in 2020. Het aanscherpen van de milieunormen is één van de maatregelen uit de Beleidsbrief Zeevaart van april 2008.

Minder zwavel in stookolie
Schepen op de Noordzee mogen alleen varen op stookolie met minder zwavel. Hierdoor wordt de uitstoot van zwaveloxide sterk verminderd. De Rijksoverheid heeft in 2008 samen met andere landen het Marpol Annex VI-verdrag aangescherpt. Dit verdrag bevat internationale regels over luchtvervuiling door schepen. Ook werkt zij aan nieuwe regels die moeten zorgen dat wereldwijd minder afval overboord wordt gegooid.

Verspreiding uitheemse organismen tegengaan
Elk jaar lozen zeeschepen tussen de 3.000 en 4.000 miljoen ton onbehandeld ballastwater in havens en kustgebieden. Het ballastwater is nodig voor de stabiliteit van het schip, als het niet (volledig) geladen is. Dit ballastwater bevat soms schadelijke organismen en ziektekiemen, afkomstig uit de haven waar het water is ingelaten. Het Ballastwaterverdrag, opgesteld door de International Maritime Organisation (IMO), moet voorkomen dat deze uitheemse organismen en ziektekiemen zich verspreiden. Als het Ballastwaterverdrag in werking treedt, moeten schepen uiterlijk in 2016 beschikken over een installatie om ballastwater te zuiveren van schadelijke bacteriën. In mei 2010 heeft ook Nederland zich bij het Ballastwaterverdrag aangesloten.
 
Schoon en veilig slopen van zeeschepen
Het slopen van zeeschepen vindt vaak plaats op stranden van ontwikkelingslanden zoals India en Bangladesh. Dit gebeurt onder erbarmelijke omstandigheden voor mens en milieu. De overheid werkt er in internationaal verband hard aan om daar verandering in te brengen. De Internationale Maritieme Organisatie heeft richtlijnen vastgesteld voor het verantwoord slopen van schepen. De Nederlandse overheid wil deze vrijwillige richtlijnen omzetten in verplichte internationale regels voor veilig en schoon slopen van schepen. Zo wil Nederland bijvoorbeeld dat landen altijd op een milieuverantwoorde manier schepen slopen en dat daar ook controle op is. Dit heeft in mei 2009 geleid tot de ondertekening van het Verdrag van Hongkong. Dit verdrag wil onveilige slooppraktijken tegengaan en duidelijkheid geven hoe met sloopschepen omgegaan moet worden. Het is nog niet bekend wanneer dit verdrag in werking treedt.

Vergroten milieubewustzijn maritieme studenten
De overheid geeft financiële steun aan cursussen ‘Duurzame zeevaart’ die Nederlandse maritieme studenten milieubewuster moeten maken. Op basis van goede ervaring met deze cursussen heeft het ministerie van Infastructuur en Milieu (IenM) ervoor gezorgd dat deze cursus vanaf 2012 ook onderdeel wordt van de internationale opleidings- en trainingseisen voor zeevarenden (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport