Nationale Transportgids

NTG Economie

De overheid wil dat de zeevaart een grotere bijdrage gaat leveren aan de Nederlandse economie. Meer goederenvervoer over zee door Nederlandse bedrijven betekent tenslotte meer werkgelegenheid en meer inkomsten.

De zeevaart is een economische factor van betekenis. Meer dan de helft van al het goederenvervoer van en naar Nederland gaat per zeeschip. Circa 600.000 Nederlanders verdienen hun brood in en rond de havens en in de sector transport en logistiek. De totale toegevoegde waarde van de zeevaartsector bedroeg in 2009 ruim 1,2 miljard euro. Bovendien levert de zeevaartsector via ex-zeevarenden specifieke kennis en ervaring aan de overige maritieme sectoren, zoals de scheepsbouw, offshore, havens, binnenvaart en de watersportindustrie.

Eerlijke concurrentie en minder administratieve lasten
Om de economische positie van de zeevaart te versterken streeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) onder meer naar eerlijke internationale concurrentie en minder administratieve lasten. Zo vindt Nederland dat alle landen internationale afspraken moeten nakomen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Ook vindt Nederland het belangrijk dat de instroom in het zeevaartonderwijs omhoog gaat om het tekort aan Nederlandse zeevarenden op te lossen.

Fiscaal beleid stimuleert zeevaartsector
Fiscale stimuleringsregelingen zijn belangrijk voor het behoud van zeevaartactiviteiten in Nederland. Nederland heeft 3 belangrijke fiscale regelingen die gunstig zijn voor de zeevaartsector:

  • Het tonnageregime. Dankzij deze regeling valt de door het bedrijf te betalen belasting doorgaans lager uit. Bij het bepalen van de winst wordt namelijk gekeken naar het nettotonnage van het schip in plaats van het feitelijke bedrijfsresultaat.
  • De afdrachtvermindering zeevaart. De afdrachtvermindering bedraagt voor een zeevarende die in Nederland woont of in een lidstaat van de EU of EER, 40% van het loon. Voor de zeevarende die niet in Nederland, de EU of een EER-land woont, maar wel onderworpen is aan loonbelasting en/of premie voor de volksverzekeringen,  geldt een percentage van 10%. 
  • De (tijdelijke) willekeurige afschrijving voor zeeschepen. Voor bedrijven die geen gebruik maken van het tonnageregime bestaat de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving op zeeschepen. In verband met de economische crisis is in 2009 bovendien de zogenoemde tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving ingevoerd. Bij deze laatste regeling geldt dat investeringen, onder meer in nieuwe zeeschepen, in 2 jaar evenredig kunnen worden afgeschreven tot de restwaarde. Het zeeschip moet daarbij wel vóór 1 januari 2012 in gebruik zijn genomen. Deze maatregel is verlengd tot en met 2011 (het zeeschip moet daarbij voor 1 januari 2013 c.q. 2014 in gebruik zijn genomen). Voor zeeschepen geldt als aanvullende voorwaarde dat niet eerder dan na 10 jaar voor het tonnageregime kan worden gekozen.
     
    Om in aanmerking te komen voor het tonnageregime of de afdrachtvermindering zeevaart zijn er voorwaarden verbonden aan het beheer van de schepen en/of de vlag waaronder het schip vaart.

Betere arbeidsomstandigheden voor zeevarenden
Het maritieme arbeidsverdrag Maritime Labour Convention (MLC) uit 2008 bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en leefomstandigheden aan boord voor zeevarenden. Nederland heeft zich in de International Labour Organization (ILO) actief ingezet voor de totstandkoming van dit verdrag. Het maritieme arbeidsverdrag is niet alleen goed voor zeevarenden, het verbetert ook de concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaartsector. Het verbetert het ‘gelijke speelveld’ in de mondiale zeevaartsector.

Sterkere zeevaartsector dankzij innovaties
Innovaties versterken de concurrentiekracht van de zeevaart. Om innovaties binnen de sector te stimuleren, heeft de overheid de subsidieregeling maritieme innovatie in het leven geroepen. In de periode 2007-2011 is hiervoor eenmalig 10 miljoen euro beschikbaar. Voorbeelden van innovaties zijn: kennisontwikkeling op het terrein van het sjorren van containers op grote schepen en ontwikkeling van een ballastloos schip. Gezamenlijk maken deze innovaties dat de Nederlandse zeevaart beter kan concurreren en duurzamer en veiliger wordt. 2 instituten die zich sterk maken voor innovatie binnen de Nederlandse scheepvaart zijn de Stichting Nederland Maritiem Land en het Maritime Research Institute Netherlands.

Verdrag over rechten en plichten in zeevaart
Duidelijke regels zijn belangrijk voor een goed werkende zeevaartsector. Omdat zeevaart bij uitstek internationaal plaatsvindt, zijn nationale of regionale regels niet efficiënt. Daarom hebben de Verenigde Naties een nieuw universeel verdrag opgesteld waarin de rechten en plichten zijn beschreven van partijen die betrokken zijn bij een vervoersovereenkomst. Dit verdrag heet Rotterdam Rules en is door vertegenwoordigers van verschillende landen ondertekend. In de verdragstekst is onder meer het volgende vastgelegd:

  • De Rotterdam Rules zijn van toepassing op contracten voor goederenvervoer over zee, maar ook op voorafgaand of aansluitend vervoer over land of binnenwateren.
  • Er is duidelijker vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is, bijvoorbeeld bij een gestolen container of schade aan de lading. Hierdoor kunnen eventuele problemen sneller afgehandeld worden en dat bevordert internationale handel en leidt tot een besparing van kosten.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport