Nationale Transportgids

NTG Schaderegeling

Omwonenden kunnen door de aanleg van de Tweede Maasvlakte nadeel of schade ondervinden. Wie recht meent te hebben op een schadevergoeding kan een beroep doen op de Schaderegeling Maasvlakte 2.

De Schaderegeling Maasvlakte 2 (met terugwerkende kracht) is per 1 januari 2008 in werking getreden. De regeling zorgt ervoor dat alle verzoeken om vergoeding van planschade of nadeelcompensatie door 1 schadebeoordelingscommissie worden gecoördineerd.

De schaderegeling heeft betrekking op planschade of nadeelcompensatie die voortkomt uit besluiten voor de aanleg van de Maasvlakte 2 en de bijbehorende natuurcompensatie. Schade die wordt veroorzaakt door het aanwijzingsbesluit Voordelta, beheerplan Voordelta en de toegangsbeperkingsbesluiten in dit zelfde gebied (Natura 2000) valt tot 30 juni 2014 ook onder deze beoordelingscommissie.

Voordeel van de Schaderegeling is dat benadeelden slechts 1 schadeverzoek bij 1 instantie hoeven in te dienen. De schadebeoordelingscommissie adviseert de betrokken overheidsinstanties over de schadeverzoeken.

De benadeelde kan het verzoek indienen bij:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. Schadebeoordelingscommissie Maasvlakte 2
Postbus 20904
2500 EX Den Haag

Uitzonderingen
De 2 deelprojecten Bestaand Rotterdams Gebied en de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied vallen niet onder de Schadebeoordelingscommissie Tweede Maasvlakte. In deze gevallen kan de gedupeerde de claim rechtstreeks bij de verantwoordelijke instantie neerleggen. Dit zijn de gemeente Rotterdam voor Bestaand Rotterdams Gebied en de provincie Zuid-Holland voor de 750 hectare natuur- en recreatiegebied.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport