Nationale Transportgids

NTG Maasvlakte 2 en natuurcompensatie

Pal naast het huidige haven- en industriegebied creëert Rotterdam in de Noordzee een nieuwe locatie voor havenactiviteiten en industrie; Maasvlakte 2.

Netto 1.000 hectare nieuw bedrijfsterrein dat ligt aan diep vaarwater. Met verbindingen naar het Europese achterland: via de Betuweroute, per pijpleiding, binnenvaart of over de weg. De aanleg gebeurt door in zee eerst een zeewering aan te leggen. Daarbinnen wordt zand opgespoten. Zo ontstaat het nieuwe land. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is verantwoordelijk voor de aanleg van het nieuwe havengebied. Bij de selectie van bedrijven telt niet alleen het financiële rendement. Ook milieuaspecten zoals de hoeveelheid luchtvervuiling of geluidoverlast die het bedrijf veroorzaakt, wegen mee.

Tijdschema Maasvlakte 2
De afronding van de eerste fase van de landaanwinning is in 2013 gepland. Het tempo van de verdere ontwikkeling van Maasvlakte 2 hangt af van de marktvraag. Naar verwachting is Maasvlakte 2 vóór 2040 volledig uitgegeven.

Effect Maasvlakte 2 op luchtkwaliteit
Het gebruik van de Tweede Maasvlakte kan leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit (teveel fijnstof en stikstofdioxide). Diverse maatregelen moeten dit tegengaan.

De luchtverontreiniging door binnenvaartschepen wordt verminderd met:

  • een verbod vanaf 2025 op relatief vervuilende binnenvaartschepen;
  • een beperking van de vaarsnelheid op verschillende delen van vaarwegen;
  • verhoging van havengelden voor relatief vervuilende binnenvaartschepen;
  • een subsidieregeling voor de overstap naar relatief schone motoren.

De bijdrage van het wegverkeer aan de luchtverontreiniging wordt verminderd door:

  • het instellen van een milieuzone voor vrachtverkeer, waarbij alleen relatief schone vrachtauto's welkom zijn op Maasvlakte 1 en 2;
  • het instellen van schermen langs enkele wegvakken, onder meer bij tunnelmonden.


De afspraken over deze maatregelen zijn vastgelegd in de Overeenkomst luchtkwaliteit Maasvlakte 2. Deze overeenkomst is op 22 mei 2008 ondertekend door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de Havenmeester van Rotterdam en de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Bodembeschermingsgebied Voordelta
De aanleg en gebruik van Maasvlakte 2 leidt tot verlies aan zeenatuur en kan leiden tot een verlies van kwaliteit en oppervlakte van de omringende duinen. De Natuurbeschermingswet 1998 verplicht de overheid verlies te compenseren.

De natuurcompensatie op zee wordt bereikt door de instelling van een bodembeschermingsgebied van ongeveer 25.000 hectare voor de kust van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Hier gelden extra beperkingen die de natuur de kans geven zich te ontwikkelen. Het Rijk heeft dit bodembeschermingsgebied in 2008 ingesteld.

Aanleg duingebied tussen Hoek van Holland en 's-Gravenzande
Het Rijk heeft eventuele schade aan de duinen op Voorne en het meest zuidelijke deel van de Kapittelduinen gecompenseerd door een duingebied van 35 hectare aan te leggen langs de kust tussen Hoek van Holland en 's-Gravenzande. De aanleg ervan is afgerond in 2009.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport