Nationale Transportgids

NTG Wetgeving en beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

De wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland is inhoudelijk voornamelijk gebaseerd op internationale afspraken. De Verenigde Naties stellen op mondiaal niveau vast wat gevaarlijke stoffen zijn en hoe ze verpakt, opgeslagen en vervoerd moeten worden.

Mondiale samenwerking
Het vervoer van gevaarlijke stoffen vereist veel expertise. Er is kennis nodig van de aard van de stoffen die wordt vervoerd en de verpakking die daarvoor nodig is. Zo mag de verpakking van explosieve stoffen niet te sterk zijn, anders kan de druk niet weg als de stof onbedoeld ontsteekt. De verpakkingen van ammoniak moeten juist erg sterk zijn, zodat de kans op lekkages klein is.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van het vervoermiddel. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, daalt de luchtdruk. De verpakking van gevaarlijke stoffen moet tegen die drukverandering bestand zijn.

Juist omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel complexe kennis vereist, wordt er mondiaal samengewerkt om het vervoer zo veilig mogelijk te maken. Nationale wetgeving is gebaseerd op mondiale en Europese voorschriften. Die voorschriften worden elke 2 jaar herzien op basis van incidenten en nieuwe kennis over stoffen en verpakkingen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen gebeurt in veel gevallen door meerdere landen en over meerdere continenten. Vervoerders en afzenders van lading krijgen hierdoor te maken met veel verschillende wetgevers. Dit kan het vervoer van die stoffen nog complexer maken. Ook daarom worden er internationaal afspraken gemaakt met als doel de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen te harmoniseren.
 
Internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
Alle landen die zijn aangesloten maken afspraken over het vervoer binnen de Verenigde Naties. Deze organisatie verzamelt de kennis over gevaarlijke stoffen en stelt vervoersvoorschriften op. Ook op Europees niveau worden er afspraken gemaakt.

Daarbij gaat het onder andere om afspraken over:

  • de constructie van vervoersmiddelen;
  • eisen aan de verpakkingen; 
  • markering van verpakkingen en voertuigen; 
  • vakbekwaamheid van het personeel dat die stoffen laadt, lost, vervoert, enzovoort;
  • toezicht door de veiligheidsadviseur;
  • beveiliging (security) van het vervoer.  

Voorschriften per soort vervoer
De algemene regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden door de Verenigde Naties (VN) vastgesteld. Daarnaast bestaan er internationale regels voor de verschillende soorten vervoer, bijvoorbeeld per vrachtwagen of vliegtuig. Deze regels kunnen afwijken van de regels van de VN.

Het gaat daarbij om de volgende internationale regelingen:

Wegvervoer:

  •  ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)

Binnenvaart :

Spoorvervoer:

  • RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses)

Vervoer door de lucht:

  • ICAO-TI (International Civil Aviation Organization-Technical Instructions)

Zeevaart

 

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport