Nationale Transportgids

NTG Gevaarsklasse en UN-nummer

De Verenigde Naties (VN) hebben alle gevaarlijke stoffen ingedeeld in gevaarsklassen. Deze omschrijven het belangrijkste gevaar van de stof.
 
Klassen
De gevaarsklassen worden aangegeven met nummers van 1 tot en met 9. Een aantal klassen is verder onderverdeeld naar aard van gevaar:

 • Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Klasse 2: Gassen 
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen 
 • Klasse 4.1: Bijtende vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toerstand 
 • Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen 
 • Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen 
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffen 
 • Klasse 5.2: Organische peroxiden 
 • Klasse 6.1: Giftige stoffen 
 • Klasse 6.2: Infectueuze stoffen 
 • Klasse 7: Radioactieve stoffen     
 • Klasse 8: Bijtende stoffen 
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Veel gevaarlijke stoffen kennen meerdere gevaren. Een stof kan bijvoorbeeld brandbaar zijn (klasse 3) en een bijtende werking hebben (klasse 8). De stof wordt dan ingedeeld bij het belangrijkste gevaar.
 
UN-nummer
De Verenigde Naties kent aan gevaarlijke stoffen een stofidentificatienummer toe, het zogenaamde UN-nummer. Lijmen krijgen bijvoorbeeld het nummer 1133, parfumproducten hebben het nummer 1266. Op dit moment zijn er zo’n 3000 UN-nummers. Een complete lijst van al deze stoffen en hun nummers is onder andere te vinden op UN ECE website.
 
Regels voor het vervoer per stof
Elke vervoerder kan op basis van de gevarenklasse en het UN-nummer zien aan welke regels het vervoer van een specifieke gevaarlijke stof moet voldoen. Deze regels hebben betrekking op elke schakel in het vervoer en iedere persoon die erbij betrokken is. Hierdoor weten afzenders van lading en vervoerders onder andere:

 • aan welke eisen het vervoermiddel moet voldoen;
 • hoe de gevaarlijke stoffen verpakt moeten worden
 • welke herkenningstekens op de verpakking en het vervoersmiddel moeten worden aangebracht;
 • welke opleiding het personeel moet hebben.

Beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen
In sommige gevallen is het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrijgesteld van de regelgeving voor het vervoer van deze stoffen. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om speciale maatregelen te nemen als een vervoerder niet meer dan 333 kilo aan spuitbussen met brandbare inhoud vervoerd met een vrachtauto.

De specifieke vrijstellingen per vervoermiddel zijn te vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat:

Uitzonderingen zeevaart
Voor het vervoer van chemicaliën en gassen in bulk (los gestort in het schip) met zeeschepen, is het systeem van UN klassen en UN nummers niet van toepassing. De indeling van deze chemicaliën gebaseerd op het GHS systeem (Globally Harmonised System of Classification and labelling of Chemicals) van de Verenigde Naties.

Hierbij gelden de volgende regels:

 • Chemicaliën die niet in de IBC Code of BCH Code zijn genoemd, mogen alleen worden vervoerd nadat deze tijdelijk zijn ingedeeld. In Nederland is de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) hiervoor verantwoordelijk. De inspectie heeft voor aanvragen en informatie een speciaal e-mailadres: marpol.tripartite@ivw.nl.
 • Gassen in tankschepen die niet in de GC Code of IGC Code zijn genoemd, mogen alleen worden vervoerd met toestemming van  IVW. 
 • Vaste stoffen in bulk die niet in de IMSBC Code zijn vermeld, mogen alleen na toestemming van de IVW worden verscheept.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport